Algemene voorwaarden

dekrachtdierbus.be en katelijnvanacker.be
 
Ondernemingsgegevens 
Philip Coucke
en Katelijn Vanacker
Zeusstraat 8, B-8510 Marke, België
info@katelijnvanacker.be • info@dekrachtdierbus.be
+32 (0)478-69 77 33
BE0518.738.182

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Philip Coucke en Katelijn Vanacker, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Zeusstraat 8, 8510 Marke, BTW BE 0518.738.182, (hierna “Ondernemer”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Katelijn Vanacker moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Katelijn Vanacker aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW (particulieren) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien verzendingskosten, leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. De Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Ondernemer. De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Doe de producten in het winkelmandje. Ga naar het winkelmandje. Daar worden de verzendingskosten aangegeven/bijgerekend. Ga door naar Afrekenen. Vul uw gegevens in.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
  • via bankkaart: Bancontact, IDEAL, Paypal
  • via overschrijving, na aanvraag via email
De Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Het product wordt zorgvuldig verpakt en verzonden binnen de week. De ervaring leert dat de klant de bestelling gemiddeld na maximum 14 dagen bij zich thuis ontvangt. We doen ons best om de bestelling zo spoedig mogelijk bij de Klant te krijgen. Als de Klant een specifieke leveringstermijn of prioritaire zending wenst, kan dit uiteraard in overleg met de Ondernemer afgesproken worden.
De Ondernemer kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. De Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal De Ondernemer evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelling alsnog te bezorgen. 
In geval van zichtbare beschadigingen bij de levering moet de koper de zending ‘als beschadigd’ weigeren bij de transportfirma en het werk als dusdanig in zijn originele verpakking terugsturen naar Katelijn Vanacker.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland (andere landen op aanvraag).
De levering gebeurt door bpost, tenzij een andere optie beter is.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Uitzonderingen hierop zijn al voorgekomen, maar dan contacteer je ons best. Dit is telkens buiten onze wil om.
In geval van zichtbare beschadigingen bij de levering moet de koper de zending ‘als beschadigd’ weigeren bij de transportfirma en het werk als dusdanig in zijn originele verpakking terugsturen naar Katelijn Vanacker.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ondernemer was geboden.
In geval van een digitaal product, wordt dit na de betaling, via een link of email aangeleverd.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Ondernemer.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Ondernemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht voor fysieke producten in de webshop
 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument (fysieke) artikelen online aankopen bij de Ondernemer.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag
"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Katelijn Vanacker, Zeusstraat 8, B-8510 België, 0032-478 69 77 33 info@katelijnvanacker.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Katelijn Vanacker heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Katelijn Vanacker, Zeusstraat 8, B-8510 België of aan Philip Coucke, Zeusstraat 8, B-8510 België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Katelijn Vanacker alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Katelijn Vanacker op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Katelijn Vanacker wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Katelijn Vanacker betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.
 Artikel 8: Klantendienst 
De klantendienst van Katelijn Vanacker is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [478 69 77 33], via e-mail op [info@katelijnvanacker.be] of per post op het volgende adres [Zeusstraat 8, B-8510 België]. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8a: Aansprakelijkheid en overmacht 
8a.1 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Ondernemer krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 
8a.2 De Ondernemer doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates, door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van de Ondernemer, toegang tot de site onderbroken wordt. De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. De Ondernemer heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.
8a.3 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
8a.4 Tenslotte kan De Ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien De Ondernemer wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.
8a.5 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Ondernemer tijdelijk of blijvend niet in staat is om aan verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Ondernemer kan worden gevergd dat deze zijn verplichtingen jegens de Klant (verder) nakomt.

Artikel 9: Privacy • zie ook uitgebreide pagina Disclaimer en privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Katelijn Vanacker respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Katelijn Vanacker, Zeusstraat 8, B-8510 België, info@katelijnvanacker.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Katelijn Vanacker, Zeusstraat 8, B-8510 België, info@katelijnvanacker.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Ondernemer heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
De Ondernemer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@katelijnvanacker.be.

 Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de Ondernemer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Ondernemer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen de Ondernemer en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.